Skip to main content

Ochrona danych

Wyłączenie odpowiedzialności (Disclaimer):

Zgodnie z § 7 ust.1 TMG (ustawy o telemediach), jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za treści znajdujące się niniejszych stronach, zgodnie z ogólnymi zapisami prawnymi.  Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy zobowiązani do kontroli przekazanych bądź zapisanych informacji obcego pochodzenia, ani do badania okoliczności wskazujących na czyny niezgodne z prawem. Powyższe nie ma wpływu na obowiązek usunięcia bądź zablokowania możliwości korzystania z informacji, tak jak wymagają tego zapisy prawa. Przyjęcie odpowiedzialności możliwe jest, jednakże dopiero od momentu uzyskania wiedzy o konkretnym przypadku naruszeniu prawa. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa, dane treści zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.

Odpowiedzialność za linki
Nasza oferta zawiera linki do stron usługodawców trzecich, na których treść nie mamy wpływu. W związku z powyższym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści obce znajdujące się na tych stronach. Za treść stron, do których prowadzą linki odpowiada ich właściciel lub administrator W momencie linkowania, strony linkowane sprawdzono pod kątem ewentualnych wykroczeń. W momencie linkowania nie stwierdzono na nich treści niezgodnych z prawem.  Stałe monitorowanie treści stron, do których prowadzą linki, w przypadku braku konkretnych dowodów na naruszenie prawa nie jest możliwe.  Linki prowadzące do stron niezgodnych z prawem zostaną przez nas usunięte natychmiast po stwierdzeniu ich niezgodności.

Prawo autorskie
Treści oraz dzieła stworzone przez właściciela strony i znajdujące się na poniższych stronach podlegają przepisom prawa niemieckiego. Powielanie, edycja, rozpowszechnianie oraz każdy rodzaj wykorzystywania wykraczającego poza granice prawa autorskiego wymagają pisemnej zgody autora bądź twórcy danych treści. Pobieranie oraz kopiowanie zawartości tych stron dozwolone jest wyłącznie do użytku prywatnego i niekomercyjnego. O ile autorem treści zawartych na tych stronach nie jest sam administrator, zastosowanie mają prawa autorskie osób trzecich.  Treści, których autorem jest osoba trzecia, zostaną jako takie odpowiednio wyszczególnione.  Prosimy o zgłaszanie każdego stwierdzonego przypadku naruszenia prawa.  Treści niezgodne z prawem zostaną przez nas usunięte natychmiast po otrzymaniu takowej informacji.

Placówki kontroli biologicznej grupy Grünewald International:
Grünewald Fruchtsaft GmbH: AT-BIO-301
Mainfrucht GmbH & Co. KG: DE-ÖKO-001
Ernteband Fruchtsaft GmbH: DE-ÖKO-003
Pomerania Frucht Spolka z o.o.: PL-EKO-06
Podgorina Frucht d.o.o.: RS-BIO-133
PPHU Agrotex Sp. z o.o.: PL-EKO-06

Polityka prywatności

Ochrona danych
Administrator niniejszych stron dokłada wszelkich możliwych starań do zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych użytkownika. Dane osobowe użytkownika traktowane są z pełną poufnością i stosowanie do zapisów prawnych dotyczących ich ochrony, jak również w zgodzie z niniejszą polityką prywatności. Korzystanie z naszych stron możliwe jest zasadniczo również bez podania danych osobowych użytkownika. Ewentualne gromadzenie takich danych, jak nazwisko, adres zamieszkania czy adres mailowy odbywa się, na ile jest to możliwe, na zasadzie dobrowolności ich przekazania przez użytkownika. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika. Użytkownik powinien być świadomy zagrożeń dla bezpieczeństwa danych podczas ich transferu w Internecie (np. korespondencji mailowej). Nie ma możliwości stuprocentowego zabezpieczenia danych przed dostępem osób trzecich.

Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych: dsb@mainfrucht.de

Prawo do dostępu, usunięcia i zablokowania danych
Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo do bezpłatnej informacji odnośnie zgromadzonych na jego temat danych osobowych, źródła ich pochodzenia, ich odbiorcy oraz celu ich przetwarzania, jak również prawo do sprostowania, zablokowania bądź usunięcia tych danych. Dodatkowe informacje odnośnie danych osobowych uzyskać można pod adresem podanym w Impressum.

Ciasteczka
Większość stron internetowych korzysta z plików cookies. Pliki te nie stanowią żadnego zagrożenia dla komputera użytkownika i nie zawierają wirusów. Cookies podwyższają komfort użytkowania, efektywność i bezpieczeństwo naszych stron. Cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową na komputerze użytkownika.  Większość z używanych przez nas cookies, to tzw. „Session-Cookies“ – zostają one automatycznie usunięte z komputera użytkownika po opuszczeniu naszej strony. Inne rodzaje cookies pozostają na komputerze użytkownika do momentu ich ręcznego usunięcia.  Umożliwiają nam one rozpoznanie przeglądarki użytkownika podczas kolejnych odwiedzin.  Istnieje możliwość skonfigurowania przeglądarki w taki sposób, by użytkownik otrzymywał informację o zamiarze pobrania plików cookies i samodzielnie mógł podjąć decyzję o ich zapisie w danej chwili, zapisie tylko w określonym przypadku bądź też o całkowitym wyłączeniu ich zapisu. Możliwe jest również uaktywnienie opcji usuwania plików cookies w momencie zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookies może doprowadzić do ograniczeń w funkcjonowaniu naszej strony internetowej.


Pliki dziennika serwera

Administrator niniejszych stron w sposób ciągły gromadzi i zapisuje informacje w tzw. plikach Server-Log-Files, przesyłanych nam automatycznie przez przeglądarkę użytkownika. Informacje te dotyczą: rodzaju/wersji przeglądarki, używanego systemu operacyjnego, adresu URL, nazwy hostu komputera użytkownika, godziny o której nastąpiło zapytania serwera. Powyższe dane nie umożliwiają identyfikacji danego użytkownika. Nie ma miejsca zestawienie tych danych z innymi źródłami danych. Zastrzegamy sobie prawo do kontroli wymienionych danych w przypadku zaistnienia konkretnych podejrzeń odnośnie działań niezgodnych z prawem.

Formularz kontaktowy
Dane zawarte w formularzu kontaktowym, łącznie z danymi kontaktowymi użytkownika będą zapisywane celem ich przetworzenia oraz ewentualnie dalszej komunikacji. Dane te nie są przez nas przekazywane osobom trzecim bez zgody użytkownika.


Zakaz przesyłania treści marketingowych drogą mailową

Wykorzystanie zawartych w Impressum danych kontaktowych administratora strony do przesyłania materiałów marketingowych i reklamowych, bez uprzedniego zezwolenia administratora strony jest niedozwolone. Administrator strony zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku otrzymania niepożądanych treści marketingowych, np. w formie spamu itp.


Biuletyn

Osoby zainteresowane otrzymywaniem newslettera prosimy o podanie adresu mailowego oraz informacji dodatkowych, umożliwiających potwierdzenie adresu mailowego oraz zgody na aktywowanie usługi. Informacje inne niż wymienione powyżej nie będą gromadzone. Dane użytkownika wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby wysyłki żądanych informacji i nie będą przekazywane osobom trzecim. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do cofnięcia zgody na zapisywanie jego danych, adresu mailowego oraz ich wykorzystania celem wysyłki newslettera. W tym celu może on skorzystać np. z opcji „Wypisz” („Austragen“) w newsletterze.